หลังจากที่ได้มีการนำข้อมูลการทุจริต “โครงการไทยเข้มแข็งกระรทรวงสาธารณสุข” 86,000 ล้านบาท ตาม “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” แล้ว 

มาถึงจุดนี้เห็นควรอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูลความพยายาม “กินพิสดาร” ซึ่งมีตั้งแต่รถพยาบาล เครื่องตรวจเต้านม เครื่องสลายนิ่ว เครื่องดมยาสลบ และอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ
แต่ครั้นจะเขียนขึ้นมาเลยก็เกรงว่าจะจับไม่มั่น คั้นไม่ตาย เลยขอนำเสนอข้อมูล (ส่วนหนึ่ง) ที่พอจะสืบค้นมาได้ โดยเป็น “เปิดผลสอบชุดหมอบรรลุ น้ำขึ้นให้รีบตัก” ซึ่งเว็บไซด์มติชน ได้นำเสนอผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข เอาไว้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552  (เปิดเนื้อหาชมได้เพิ่มเติมตามในนี้  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1262139402&catid=02 )

หมายเหตุ – เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี นำเอกสารรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล “มติชน” จึงได้คัดย่อสาระสำคัญในรายงานมานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับผู้อ่านที่สนใจและติดตามในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
ผลการพิจารณา แยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.สำนักงานปลัด สธ. 2.กรมการแพทย์
สำนักงานปลัด สธ. พบความผิดปกติ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ

1.สิ่งก่อสร้าง
-การบริหารจัดการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ตามที่ควร และไม่มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่จำเป็นเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ ปล่อยให้มีการดำเนินการตามอำเภอใจ ในลักษณะ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” หรือในลักษณะ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” และมีการแทรกแซงจากทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูงโดยมิชอบ
-ผลการจัดสรรเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ไม่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ไม่สามารถแก้ปัญหาของระบบบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หลายแห่งได้รับงบประมาณเกินความจำเป็นในขณะที่หน่วยงานที่ขาดแคลนไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลทำให้เพิ่มปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหา หลายแห่งจะได้อาคารที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเป็นภาระแก่การบำรุงรักษา ขณะที่หลายแห่งไม่ได้รับอาคารที่จำเป็น
-ราคาสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ มีจำนวนมากที่สูงเกินความเป็นจริงไปมาก โดยน่าสงสัยว่าหน่วยงานและบุคคลที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคา จะดำเนินการโดยไม่ถูกต้องและไม่สุจริต เพื่อเปิดทางให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
-มีการแทรกแซงการดำเนินการโดยผู้มีอำนาจ ดังกรณีตัวอย่างใน จ.ราชบุรี
-ความบกพร่อง ผิดพลาดที่เกิดขึ้น น่าจะเกิดจากการขาดความรู้ความสามารถ การขาดความเอาใจใส่ เจตนาปล่อยปละละเลย เพื่อเปิดทางให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทั้งในการดึงงบประมาณลงพื้นที่ และการตั้งราคาไว้สูงเกินสมควร
-มีผู้สมควรต้องรับผิดชอบกับความบกพร่อง ผิดพลาดและการดำเนินการที่ไม่สุจริต เปิดทางให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้ อดีตปลัด สธ. (นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) อดีตรองปลัด สธ. (พญ.ศิริพร กัญชนะ) ได้รับมอบหมายโดยตรงให้รับผิดชอบโครงการ ปลัด สธ. (นพ.ไพจิตร์ วราชิต) รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค (สบภ.) สมัยเป็นรองปลัด สธ. นพ.สุชาติ เลาบริพัตร ผอ.สบภ. ผอ.กองแบบแผน สำนักงานปลัด สธ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ซึ่งมีหน้าที่กำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควรมาก ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามถึงสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมานิต นพอมรบดี) ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แทรกแซงการดำเนินงานและโยกย้ายข้าราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา แก้วภราดัย) ไม่อาจปัดความรับผิดชอบในความผิดพลาด

2.ครุภัณฑ์การแพทย์ มี 12 รายการ ได้แก่
-เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือด (Automate Blood Chemistry) และเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพราะบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ จะนำเครื่องมือไปติดตั้งไว้ในโรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า แต่มีบริษัทไปติดต่อโรงพยาบาลต่างๆ ให้ทำคำของบประมาณโดยส่งสเปคให้ และบางโรงพยาบาลถูกเร่งรัดข่มขู่ให้จัดทำคำขอ บริษัทดังกล่าวคือบริษัท Imed มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งคือ นพ.เศรษฐพันธ์ อัตถากรวัฒน์ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ นพ.สุชาติ เลาบริพัตร ผอ.สบภ.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำคำของบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งหมดกว่า 7,000 รายการ
-เครื่องช่วยหายใจ มีการจัดสรรเกินความจำเป็น ทำให้ราคาแพงโดยใช่เหตุ และไม่ตรงกับความต้องการ เช่น รพ.ป่าโมก รพ.โพธิ์ทอง รพ.ไชโย และ รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง ไม่มีอายุรแพทย์ แต่ได้รับจัดสรรเครื่องช่วยหายใจชนิดวัดความจุปอดได้ ส่วน รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ ต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าดับบ่อย แต่ไม่ได้ กลับได้เครื่องช่วยหายใจแบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแทน รพ.สกลนคร ต้องการเครื่องช่วยหายใจชนิดธรรมดา 6 เครื่อง แต่กลับได้ชนิดวัดความจุปอด 3 เครื่อง ทำให้เปิดไอซียูเพิ่มอีก 6 เตียงไม่ได้

-เครื่องดมยาสลบ มีการจัดสรรเครื่องที่มีระบบการทำงานสูงเกินความจำเป็น ทำให้ราคาแพงโดยใช่เหตุ เช่น รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก รพ.หลังสวน จ.ชุมพร, รพ.พาน จ.เชียงราย ได้รับจัดสรรเครื่องแบบมีระบบวัดความลึกของการสลบ (BIS Monitor) ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีความจำเป็น แต่ทำให้ราคาแพงเกินเหตุ บางโรงพยาบาล เช่น รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับเครื่องดมยาสลบแบบมีเครื่องบันทึกการใช้ยาของวิสัญญีแพทย์ (Electronic Charting) ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีความจำเป็นและทำให้ราคาแพงโดยใช่เหตุ

-เครื่องควบคุมการทำงานของหัวใจกลาง (Central Monitor) มีการจัดทำคำของบประมาณในราคาแพงเกินสมควร และแตกต่างกันมาก 3-10 ล้านบาท และมีการระบุข้อความที่เข้าข่ายเป็นการล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทที่ครองตลาดอยู่เดิม คือข้อความว่าต้อง “เชื่อมต่อกับระบบเดิมได้”

-เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) มีการจัดสรรเครื่องแบบดิจิตอล ในราคาแตกต่างกันมาก 17-28 ล้านบาท เครื่องแบบดังกล่าวราคาแพงกว่าแบบฟิล์ม 3-5.6 เท่า โดยที่คณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคของสหรัฐมีคำแนะนำว่าเครื่องทั้ง 2 แบบ ให้ผลลัพธ์การทำงานไม่แตกต่างกัน เพราะแบบดิจิตอลที่มีราคาแพงมาก ไม่มีผลต่อการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม
-เครื่องสลายนิ่ว ไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
– มีการเขียนโครงการจัดซื้อในลักษณะเร่งรัดผิดสังเกต โดยกำหนดสเปคที่อาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ และตั้งราคาสูงเกินสมควร บริษัทจำหน่ายเครื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ รมช.สธ.
-เครื่องทำลายเชื้อด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิด (ยูวี-แฟน) มีการจัดสรรให้ รพ.ชุมชนแห่งละ 1 เครื่อง รวม 800 เครื่อง ในราคาสูงเกินสมควร มีผู้เกี่ยวข้องในการสั่งการมาก
-รถปิคอัพดับเบิลแค็บ 320 คัน ราคาแพงเกินสมควร คันละ 1.72 แสนบาท และรถปิคอัพแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อีก 42 คัน ซึ่งแพงเกินสมควรคันละ 1 แสนบาท รวมมูลค่าที่แพงเกินสมควร 59.24 ล้านบาท
-รถพยาบาล มีความพยายาม “ฮั้ว” ซึ่งหากฮั้วสำเร็จจะทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณคันละ 1 แสนบาท รวม 800 คัน มูลค่า 80 ล้านบาท โดยอาจมีการลดคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประจำรถ ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย

-ยูนิตทำฟัน 400 เครื่อง จากสถาบันพระบรมราชชนก ราคายูนิตละ 6 แสนบาท เทียบกับที่จัดสรรให้สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ยูนิตละ 415,000 บาท จึงแพงกว่ายูนิตละ 185,000 บาท รวมแพงเกินสมควร 74 ล้านบาท
ครุภัณฑ์ทั้ง 12 รายการ หากมีการทบทวนจะประหยัดงบประมาณได้ 719.74 ล้านบาท และป้องกันการสูญเสียในอนาคตได้ 645-1,308 ล้านบาท

3.รถพยาบาล
-มีการเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล 800 คัน ในโครงการไทยเข้มแข็งจริง
-น่าเชื่อว่ามีการไปร่วมกินอาหารเย็นกันที่ภัตตาคารไดแนสตี้ในโรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552 จริง โดยผู้ร่วมกินอาหาร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรถพยาบาลรายใหญ่ในประเทศไทย ทั้ง 2 ราย (บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด 2 คน และบริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด 2 คน) นายสุทธิชัย ธรรมประมวล ที่ปรึกษา รมช.สธ. นายมานิต นพอมรบดี รมช. และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เลขานุการ รมว.สธ.
-น่าเชื่อว่าในการกินอาหารในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มีความพยายามในการเจรจาให้มีการฮั้วกันเรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลจริงด้วย

สูบ
เหตุผลดังนี้
1.แม้คำให้การของผู้บริหารระดับสูงของ สธ.จะเป็นเพียง “พยานบอกเล่า” แต่เนื้อหาสาระสำคัญตรงกันกับคำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์จริงทุกประการ ทั้งเรื่องชื่อบริษัทรถที่มีการไปขอล็อคโควต้า ชื่อล็อบบี้ยิสต์ที่ทำหน้าที่เจรจา วิธีการฮั้ว จำนวนเงินผลประโยชน์ต่อคันที่ขอ และการแจ้งว่าถ้าไม่ร่วม “ฮั้ว” ก็จะไม่มีโอกาสได้งานนี้ เป็นต้น
2.นางศิริวรรณ ยอมรับว่าได้ไปพบปะ รมช.สธ.ในห้องอาหารดังกล่าว ในวันเวลาดังกล่าวจริง
3.นายมานิต ยอมรับว่าได้ไปที่ภัตตาคารไดแนสตี้โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว ในวัน-เวลา ตามข่าวจริง และได้พบกับนางศิริวรรณจริง แม้จะอ้างว่าไปพบเพื่อนเก่าชื่อนายวิจิตร และไม่ได้พบนายสุทธิชัย ก็ไม่น่าเชื่อ เพราะอ้างว่านายวิจิตร ไปขอพบถึงหน้าห้อง แต่ไม่ได้ให้เข้าพบ และได้นัดพบตอนเย็นหลังเลิกงานแทน โดยที่นายมานิตย้ำว่า ปกติตนจะกลับพื้นที่ราชบุรีเป็นประจำทุกวัน เว้นเฉพาะเมื่อมีภารกิจจำเป็น เมื่อเพื่อนเก่ามาขอพบถึงหน้าห้องกลับไม่ให้เข้าพบ แต่นัดให้ไปพบตอนเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ตนจะกลับราชบุรี การที่ต้องเดินทางไปที่โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าวเวลาหัวค่ำ ย่อมต้องเสียเวลามาก เพราะบริเวณนั้นรถติดมาก เมื่อไปพบก็อ้างว่าพบกันเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งผิดวิสัย สำหรับนายสุทธิชัย นายมานิต รับว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เพราะเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน ในคณะและแผนกเดียวกัน เมื่อเรียนจบยังมาทำงานด้วยกันและมีที่ทำการบริษัทอยู่สถานที่เดียวกัน เมื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรี ก็ได้แต่งตั้งให้นายสุทธิชัยเป็นที่ปรึกษา แต่น่าแปลกที่มอบหมายงานทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งนายสุทธิชัยไม่มีความรู้ความชำนาญให้ทำ คือ เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี และเรื่องโรคชิคุนกุนยา
4.นายสุทธิชัย ยอมรับว่าสนิทสนมกับนายมานิต เพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบก็มาตั้งบริษัทรับเหมาด้วยกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เมื่อนายมานิตได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.สธ.โดยได้รับให้คำปรึกษาเรื่องโรคชิคุนกุนยา และเรื่องการก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวซึ่งตนเป็นวิศวกร แต่ไม่ระบุว่าที่กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นมีการพิจารณาเรื่องอาคารสำหรับบริเวณที่มีแผ่นดินไหวในประเทศไทยหรือไม่ นายสุทธิชัยยืนยันว่าตนไม่ได้ไปที่ภัตตาคารไดแนสตี้เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552 อย่างไรก็ดี
นายสุทธิชัยยอมรับว่าในวันดังกล่าว นายวิจิตรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ไปหาตนที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วง 09.00-11.00 น. ได้พบตน แต่ไม่ได้พบนายมานิตโดยอ้างว่านายมานิตไม่อยู่ ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของนายมานิต และนายสุทธิชัยยังยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนางศิริวรรณเลย ทั้งๆ ที่ห้องที่ปรึกษาที่ตนเข้าไปทำงานเป็นประจำกับห้องทำงานของนางศิริวรรณอยู่ใกล้ๆ กัน กรณีที่อ้างว่า ทีมงานของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย “เกาเหลา” กัน ก็ขัดต่อข้อเท็จจริงที่นางศิริวรรณได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการว่าตนได้ไปที่โรงแรมเซนทารา และเมื่อทราบว่ารัฐมนตรีช่วยกินอาหารอยู่ที่ภัตตาคารไดแนสตี้ยังได้ขึ้นไปพบและร่วมกินอาหารด้วย รวมทั้งเมื่อมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการระบุชื่อย่อผู้เกี่ยวข้อง มีอักษร “ส” อยู่ด้วย นายสุทธิชัยก็เฉยๆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
คำให้การของนายสุทธิชัยมีพิรุธ ไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเรื่องนายวิจิตรกับนายมานิต และเรื่องที่ไม่รู้จักกับนางศิริวรรณ คณะกรรมการไม่แปลกใจที่นายสุทธิชัยจะให้การว่าไม่ได้ไปที่ภัตตาคารไดแนสตี้เมื่อเย็นวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552 สอดคล้องกับคำให้การของนายมานิต ซึ่งก็ให้การว่าไม่พบนายสุทธิชัยในห้องอาหารที่ภัตตาคารไดแนสตี้มีข้อสังเกตว่าเมื่อคณะกรรมการได้เรียกนายสุทธิชัยมาให้ถ้อยคำครั้งแรก เพื่อให้ไม่มีเวลาซักซ้อมกับนายมานิต นายสุทธิชัยอ้างติดภารกิจในต่างจังหวัด และได้ขอไปให้ถ้อยคำในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552 แทน ซึ่งเหตุผลความจำเป็นเรื่องติดภารกิจไปปลูกต้นไม้ น่าจะไม่ใช่เหตุผลสมควร
สรุปแล้ว คณะกรรมการเชื่อว่า มีความพยายามดำเนินการเพื่อให้มีการ “ฮั้ว” การจัดซื้อรถพยาบาล 800 คัน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจริง โดยมีการขอผลประโยชน์ คันละ 1 แสนบาท ซึ่งตรงกับการขอปรับราคารถพยาบาลที่เคยจัดซื้อได้เดิมคันละ 1.7 ล้านบาท เป็นคันละ 1.8 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีเรื่องราวปรากฏเป็นข่าว ก็อาจมีการ “ฮั้ว” สำเร็จ และวงเงินผลประโยชน์ในรายการนี้ก็สูงถึง 80 ล้านบาท

4.เครื่องยูวี-แฟน
-การของบประมาณรายการเครื่องยูวี-แฟน เป็นการจัดสรรจากส่วนกลางจริง โดยไม่มีคำขอจากหน่วยงานผู้ใช้

-การจัดสรรงบประมาณรายการเครื่องยูวี-แฟน เป็นการจัดสรรที่ผิดหลักเกณฑ์ เพราะราคาต่อหน่วยเพียง 40,000 บาท ขณะที่หลักเกณฑ์กำหนดว่าครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการทุติยภูมิให้มีราคาตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ครุภัณฑ์ราคา 40,000 บาทโรงพยาบาลต่างๆ สามารถใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลจัดซื้อได้เอง

-มีการเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจริง ที่ จ.สงขลา โดยจังหวัดสั่งการให้ดำเนินการ “ด่วนที่สุด” โดยใช้สเปคของบริษัท ก่อเกียรติซัพพลาย จำกัดจริง ซึ่งสเปคดังกล่าวมีความบกพร่องและมีลักษณะเป็นการล็อคสเปคให้แก่สินค้าของบริษัท ก่อเกียรติซัพพลาย

-มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการให้บรรจุรายการเครื่องยูวี-แฟน เข้าในโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ !!!

Related News

Share

About Author

mark

(146) Readers Comments

 1. Pingback: Google

 2. Pingback: Cleaning service

 3. Pingback: puppy obedience training

 4. Pingback: paintless dent repair training

 5. Pingback: paintless dent repair training

 6. Pingback: paintless dent repair training

 7. Pingback: fragrance

 8. Pingback: paintless dent repair training

 9. Pingback: Organic Dog Food

 10. Pingback: VIRGIN PORN

 11. Pingback: book of ra demo

 12. Pingback: paintless dent removal training

 13. Pingback: paintless dent repair training

 14. Pingback: paintless dent repair training

 15. Pingback: xavier diamond blogger

 16. Pingback: paintless dent repair training

 17. Pingback: power drill rent home depot

 18. Pingback: get cash for your cell phones

 19. Pingback: paintless dent repair training

 20. Pingback: kamisorishears.com

 21. Pingback: pdr training

 22. Pingback: seo-superior.com

 23. Pingback: pdr training

 24. Pingback: free cams

 25. Pingback: ASIAN PORN PICS

 26. Pingback: video converter

 27. Pingback: paintless dent repair training

 28. Pingback: code de reduction

 29. Pingback: comilla

 30. Pingback: universal life church

 31. Pingback: www.Redwoodbridges.com

 32. Pingback: Wedding photography okc

 33. Pingback: finding someone facebook password

 34. Pingback: solo ad

 35. Pingback: shamazing

 36. Pingback: Community

 37. Pingback: paintless dent removal

 38. Pingback: paintless dent repair

 39. Pingback: paintless dent repair training

 40. Pingback: Cheapest iPhone 5S uk

 41. Pingback: CPA minneapolis bloomington

 42. Pingback: Gifts for Men

 43. 234045 44940This is some great information. I expect additional facts like this was distributed across the web today. 862152

 44. 626103 22458This really is a very good weblog. Maintain up all of the function. I too really like to weblog. This really is wonderful every person sharing opinions 695298

 45. 583610 598412Hiya! Wonderful weblog! I happen to be a everyday visitor to your web site (somewhat a lot more like addict ) of this site. Just wanted to say I appreciate your blogs and am seeking forward for a lot more! 752168

 46. Pingback: las vegas escort

 47. Pingback: book of ra for free

 48. Pingback: Kosmetik Online Shop - Sonnencreme

 49. Pingback: Silent Hypnosis

 50. Pingback: Cheap Viagra

 51. I simply want to tell you that I am just new to blogs and actually liked you’re web page. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly have remarkable articles. Kudos for sharing your blog.

 52. Pingback: pdr training

 53. Pingback: paintless dent repair training

 54. Pingback: superior auto institute paintless dent repair training

 55. Voir le nouveau site web : Acheter e-cigarette ego-t

 56. Consulter mon excellent site web : Sauvegarde externalisee

 57. Decouvrir notre superbe blog : Sauvegarde Backup professionnelle

 58. consultation astrologie en ligne ile de franceDecouvrir ce nouveau post : voyance gratuite amour

 59. voyance par telephone amour toulouseConsulter ce excellent site web : voyance gratuite en direct

 60. tirage tarot gratuit ile de franceConsulter mon superbe site web : voyance

 61. Pingback: hello kitty

 62. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 63. Consulter notre magnifique blog : Sauvegarde externalisee

 64. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 65. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 66. Pingback: friendship

 67. hi!,I like your writing very so much! share we keep in touch extra about your article on AOL? I need an expert on this space to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to peer you.

 68. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 69. Whats awake. Very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your situate and acquire the feeds additionally…I’m blissful to locate many effective information here in the post. Gratitude for sharing…

 70. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 71. It’s crucial to treat the elder scrolls online gold just before bringing for extended lasting good start looking.

 72. Pingback: How to get a bigger bum

 73. Pingback: Jeev Trika

 74. Pingback: Jeev Trika

 75. Voir notre excellent post : Sauvegarde automatique

 76. Hi! I just wish to give you a huge thumbs up for your great information you have right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 77. Pingback: Jeev Trika

 78. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your fantastic writing due to this problem.

 79. Pingback: wedding

 80. Pingback: check search engine rank

 81. Pingback: Mago Madrid

 82. I simply wish to inform you that I am new to having a blog and undeniably adored your site. Very likely I am most likely to bookmark your blog post . You simply have amazing article content. Get Pleasure From it for sharing with us your internet site webpage.

 83. Pingback: piano fallboard locks

 84. I merely hope to inform you that I am new to wordpress blogging and totally liked your review. Very possible I am likely to store your blog post . You truly have stunning article blog posts. Acknowledge it for share-out with us your current url article
  Arlene L. Redmon http://www.rwandacommunityworks.info

 85. I simply need to reveal to you that I am new to having a blog and pretty much cherished your review. Probably I am most likely to save your blog post . You absolutely have wonderful article content. Acknowledge it for expressing with us the best internet article
  Alma T. Harris http://www.changewireblog.org

 86. I really have to tell you that I am new to posting and certainly cherished your report. Quite possibly I am going to remember your blog post . You simply have wonderful article materials. Be Grateful For it for discussing with us your internet page
  Brian S. Abarca http://www.lemkoleaks.com

 87. I merely desire to notify you that I am new to having a blog and certainly admired your page. More than likely I am probably to remember your blog post . You simply have fantastic article blog posts. Value it for sharing with us the best internet site write-up
  Inez G. McCoy http://www.redlasersxsw.com

 88. I really have to reveal to you that I am new to posting and absolutely liked your write-up. Very possible I am likely to remember your blog post . You indeed have amazing article content. Be Grateful For it for share-out with us your current website post
  Brian S. Abarca http://www.ehrphr.com

 89. I simply intend to inform you that I am new to posting and clearly enjoyed your work. Most likely I am probably to remember your blog post . You simply have outstanding article materials. Truly Appreciate it for expressing with us your very own site page
  Cynthia E. Ward http://www.theteleportgroup.net

 90. I really hope to show you that I am new to wordpress blogging and completely adored your work. Quite possibly I am most likely to store your blog post . You literally have excellent article content. Get Pleasure From it for sharing with us your main blog post
  Douglas K. Busch http://www.b-media.us

 91. I really need to notify you that I am new to writing a blog and totally valued your site. Very likely I am prone to remember your blog post . You simply have wonderful article materials. Love it for expressing with us your very own url post
  Edward T. Cross http://www.aalpr.net

 92. I simply have to reveal to you that I am new to writing a blog and undeniably cherished your webpage. Probably I am inclined to save your blog post . You truly have fantastic article material. Admire it for share-out with us your favorite internet site document
  Scott D. Austin http://www.mokuso.net

 93. I simply want to reveal to you that I am new to putting up a blog and incredibly valued your review. Very possible I am probably to remember your blog post . You undoubtedly have lovely article content. Delight In it for discussing with us all of your internet post
  Jose J. Jones http://www.forestryblog.org

 94. I really wish to reveal to you that I am new to blogging and genuinely loved your information. More than likely I am probably to save your blog post . You definitely have impressive article information. Truly Appreciate it for telling with us the best blog document
  Mary J. Blair http://www.westernlp.com

 95. I simply intend to tell you that I am new to writing and extremely loved your post. Very likely I am probably to bookmark your blog post . You absolutely have stunning article content. Appreciate it for share-out with us your main website post
  Jeannette N. Spence http://www.mosesharris.org

 96. I simply have to inform you you that I am new to writing a blog and extremely admired your post. Likely I am probably to remember your blog post . You truly have lovely article content. Get Pleasure From it for sharing with us the best web webpage
  Marion W. Bainter http://www.geelongcloud.com

 97. I simply have to reveal to you that I am new to posting and really adored your review. Very likely I am likely to save your blog post . You really have lovely article content. Value it for giving out with us your very own blog document
  Brian S. Abarca http://www.richard-dawkins.info

 98. I just have to notify you that I am new to blog posting and thoroughly adored your report. Very possible I am inclined to save your blog post . You simply have lovely article blog posts. Acknowledge it for giving out with us your very own url post
  Phyllis R. Lovett http://www.leonardlim.net

 99. I merely wish to inform you you that I am new to blog posting and really adored your page. Very likely I am most likely to bookmark your blog post . You seriously have great article content. Value it for expressing with us your domain document.

 100. Pingback: it works global

 101. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your publish is just spectacular and that i could assume you are a professional in this subject. Well along with your permission let me to clutch your RSS feed to stay updated with imminent post. Thanks one million and please continue the rewarding work.

 102. Pingback: Bangalore Tourism

 103. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site.

 104. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 105. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 106. Pingback: go here|the full report

 107. Pingback: dentist bellevue

 108. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 109. Thus far I am taking pleasure in these 8466.pink2.net. They can be adorable and are ideal for a 8466.pink2.net person like me. I will update you future year when the curling does materialize. So, far, such as the boots quite a bit!

 110. Pingback: dab nail

 111. Pingback: nod32 username

 112. Pingback: modern kitchen

 113. Magnificent website. Lots of useful info here. I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

 114. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.

 115. No matter how hard the NCAA tried to make Dayton look and feel like a regular firstround site the same court, the same highdefinition video boards and even the same announcing crew that will call the Final Four you either in the field of 64 or you not. Everything else is halfway to the NIT. Nobody will admit this, of course. For UAB coach Mike Davis, who has not been to the NCAA tournament before, halfway will do. you have been there when our name came across the screen you have seen a group of guys that were so excited to be a part of it, Davis said. had no problem being in this game. This is your best time of your college career to be a part of March Madness. This wasn March Madness, however. It was March Mildness, no matter how the NCAA tried to dress it up. When the NCAA expanded from 65 to 68 this year, adding three atlarge teams, there was a huge debate about which teams should have to play their way into the regular bracket. Some advocated determining all the No. 16 seeds in Dayton. Others argued that the last eight atlarge teams should play each other, with the four winners feeding in as No. 12 seeds.
  cheap toms http://to.ht/hl6a7l

 116. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 117. 科科影院涵盖最新电影、好看的电影、经典电影、电影推荐、免费电影、高清电影在线观看及海量最新电影图文视频资讯!

 118. Pingback: How to play Breaking The Law Main Lick

 119. Pingback: Buy Yellow Sapphire Online

 120. Pingback: toko komputer surabaya murah

 121. Pingback: IASO TEA

 122. Pingback: smooth

 123. Pingback: Self directed ira

 124. Pingback: Funbrain

 125. Pingback: Free Online Music Theory Lessons Videos

 126. EXCELLENT seller! GREAT PRICE AND AUTHENTIC ITEM! A+++++

 127. It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I have learn this post and if I could I wish to suggest you some fascinating issues or advice. Maybe you can write next articles regarding this article. I want to read even more issues approximately it!

 128. Pingback: roqya chariya

 129. You made various nice points there. I did a search on the topic and found a good number of persons will have the same opinion with your blog.

 130. Pingback: Ca Homes

 131. Pingback: Buy Gemstones Online

 132. Pingback: Tanning Salons Houston tx

 133. Pingback: Jyotish Gemstones

 134. Pingback: IlUKZIaI

 135. Pingback: unblock proxy

 136. Pingback: jansen piano bench

 137. Here is an excellent Weblog You might Come across Intriguing that we encourage you to visit.

 138. 1[url=http://www.valoisrestaurant.com]michael kors hamilton[/url] ti [url=http://www.danchristgallery.com]michael kors outlet online[/url] qk [url=http://www.bcgensoc.com]michael kors handbags[/url] td qq [url=http://www.tectronics.nl/]Michael Kors Horloges[/url] uu [url=http://www.technomax.nl/]http://www.technomax.nl/[/url] Fd [url=http://www.tectronics.nl/]Michael Kors Tassen[/url] Sq [url=http://www.kavvvbadminton.be/]Michael Kors Horloges[/url] Ffd [url=http://www.kameleonweb.be/]http://www.kameleonweb.be/[/url] Dk [url=http://www.hetpakt.com/]http://www.hetpakt.com/[/url] rq [url=http://www.hetgroenhof.be/]Michael Kors Tassen[/url] [url=http://www.ligue-cancer77.net/]sac a main lancel[/url] alq [url=http://www.linstantzen.net]lancel soldes[/url] smq [url=http://luxparachutisme.com/]lancel[/url] ydi [url=http://www.methexis.com/]sac a main lancel[/url] ahli [url=http://www.mdr-lagacilly.com/]lancel[/url] vma [url=http://www.minceur-homeo.com/]lancel premier flirt[/url] ylq [url=http://www.monastere-saintgregoire.net/]sac lancel pas cher[/url] [url=http://www.musee-tihange.be/]http://www.musee-tihange.be/[/url] sji [url=http://myequidream.com/]sac lancel[/url] ahmu [url=http://www.natives.fr/]lancel[/url] vmg [url=http://www.guitare-pourtous.org/]lancel soldes[/url] ymq [url=http://www.hamzarts.com/]sac lancel[/url] yli [url=http://www.hautesprairies.com/]lancel bb[/url] bdu [url=http://www.histoiredeswing.com/]sac lancel[/url] wemu [url=http://www.incise.be/]http://www.incise.be/[/url] ama [url=http://www.jcsovejag.com]lancel[/url] bjg [url=http://www.lecartonnierdemarie.fr/]sac lancel pas cher[/url] bla [url=http://www.lecrangdd.net/]lancel[/url] ahma [url=http://www.leschiensdeberger.com/]http://www.leschiensdeberger.com/[/url] ala [url=http://www.lesclousdores.com/]lancel[/url] welu
  oakley sunglasses outlet

 139. 1[url=http://www.valoisrestaurant.com]michael kors purses[/url] uu [url=http://www.danchristgallery.com]http://www.danchristgallery.com/[/url] eu [url=http://www.bcgensoc.com]http://www.bcgensoc.com/[/url] wd wd [url=http://www.tectronics.nl/]Michael Kors Horloge[/url] ti [url=http://www.technomax.nl/]Michael Kors Horloges[/url] eu [url=http://www.tectronics.nl/]Michael Kors[/url] ui [url=http://www.kavvvbadminton.be/]Michael Kors Tassen[/url] wi [url=http://www.kameleonweb.be/]Michael Kors Zonnebrillen[/url] Wd [url=http://www.hetpakt.com/]Michael Kors Outlet[/url] rd [url=http://www.hetgroenhof.be/]Michael Kors Tassen[/url] [url=http://www.ligue-cancer77.net/]sac lancel[/url] adu [url=http://www.linstantzen.net]sac a main lancel[/url] ahlq [url=http://luxparachutisme.com/]lancel soldes[/url] wedi [url=http://www.methexis.com/]sac lancel bb[/url] ahlu [url=http://www.mdr-lagacilly.com/]sac lancel[/url] cju [url=http://www.minceur-homeo.com/]lancel[/url] bja [url=http://www.monastere-saintgregoire.net/]sac lancel pas cher[/url] [url=http://www.musee-tihange.be/]lancel[/url] vja [url=http://myequidream.com/]soldes lancel[/url] ahmg [url=http://www.natives.fr/]http://www.natives.fr/[/url] cla [url=http://www.guitare-pourtous.org/]http://www.guitare-pourtous.org/[/url] bja [url=http://www.hamzarts.com/]http://www.hamzarts.com/[/url] ahda [url=http://www.hautesprairies.com/]http://www.hautesprairies.com/[/url] ama [url=http://www.histoiredeswing.com/]sac lancel[/url] vlq [url=http://www.incise.be/]portefeuille lancel[/url] ajq [url=http://www.jcsovejag.com]http://www.jcsovejag.com/[/url] welg [url=http://www.lecartonnierdemarie.fr/]sac a main lancel[/url] sdq [url=http://www.lecrangdd.net/]sacs lancel[/url] slq [url=http://www.leschiensdeberger.com/]http://www.leschiensdeberger.com/[/url] adg [url=http://www.lesclousdores.com/]sacs lancel[/url] ahdg
  oakley sunglasses outlet

 140. 6 [url=http://www.neeyik.info/]Babyliss Pro Perfect Curl[/url] cEx [url=http://www.queenelizabethridingschool.co.uk/]Babyliss Perfect Curl[/url] eDj [url=http://www.crossfuneralhomes.com/]Babyliss Wave Envy[/url] bwlx [url=http://www.sbcars.co.uk]Babyliss Perfect Curl[/url] bDs [url=http://www.privilegedpups.com/]Babyliss Pro Perfect Curl[/url] bsx [url=http://www.timothyfrost.com/]Babyliss Hair Dryer[/url] bsx [url=http://www.maylandgunclub.co.uk/]Babyliss UK[/url] zsg[url=http://www.patricia-deco.fr/]http://www.patricia-deco.fr/[/url] ug [url=http://www.parohiaortodoxamarseille.fr/]Sac Longchamp Pliage[/url] xx [url=http://www.pariezfoot.fr/]Sac Longchamp Pliage[/url] [url=http://www.paridaens-peeters.be/]Longchamp[/url] ss [url=http://www.papinieres.com/]Sac A Main Longchamp[/url] [url=http://www.palfichade.com/]Sac Longchamp Pas Cher[/url] ss [url=http://www.osteo-nice.net/]Sac Longchamp Pas Cher[/url] [url=http://www.ontvone.com/]http://www.ontvone.com/[/url] Ex [url=http://olevacances.be/]Sac A Main Longchamp[/url] ug [url=http://www.learningpathways.info/]Michael Kors HandBags[/url] Ex [url=http://www.earthspike.com/]Michael Kors UK[/url] Es [url=http://www.rivervalleygolf.co.uk/]http://www.rivervalleygolf.co.uk/[/url] ux [url=http://www.alfdesigns.co.uk/]Michael Kors UK[/url] sx [url=http://www.howardinternational.co.uk/]Michael Kors Purses[/url] sx [url=http://www.the-mortgage-clinic.co.uk]Michael Kors HandBags[/url] [url=http://www.holsworthy.net/]http://www.holsworthy.net/[/url] us [url=http://www.portuvillas.com/]http://www.portuvillas.com/[/url] lx [url=http://www.catherwood.co.uk/]Michael Kors UK[/url] Es [url=http://www.ovlov.net/]Cheap Michael Kors[/url] sw [url=http://www.pinterest.com/carmine6sport/up-62-big-discount-jordan-3-sport-blue-for-sale/]sport blue 3s[/url] sdq [url=http://www.pinterest.com/carmine6sport/new-jordan-sport-blue-6s-2014-sale-65-discount/]http://www.pinterest.com/carmine6sport/new-jordan-sport-blue-6s-2014-sale-65-discount/[/url] vlu [url=http://www.pinterest.com/carmine6sport/best-cheap-jordan-retro-11-gamma-blue-less-149-sal/]gamma blue 11s[/url] welu [url=http://www.pinterest.com/carmine6sport/cheap-price-109-jordan-taxi-12s-hot-sale/]taxi 12s[/url] [url=http://www.pinterest.com/carmine6sport/low-price-jordan-bred-11-for-sale-less-108/]bred 11s[/url]
  kate spade outlet

 141. 4 [url=http://christophermiles.net/]Louis Vuitton Bags[/url] DfS [url=http://www.connecticutsocietyofeyephysicians.com/]Louis Vuitton Outlet Online[/url] ByB [url=http://kcichurchseattle.org/]Louis Vuitton Bags[/url] RuB [url=http://www.matthewfreemanwriter.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] YkS [url=http://www.stpetersmemorial.org/]Louis Vuitton Outlet[/url] EtB [url=http://www.envtlmgmt.org/]Louis Vuitton Backpack[/url] EyE [url=http://www.filingbycpa.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] GiE [url=http://www.fauntleroywatershed.org/]Louis Vuitton Handbags[/url] G [url=http://www.coloradosports.org/]Coach Factory Online[/url] FJeA [url=http://www.atozultrabright.com/]Coach USA[/url] VJxG [url=http://www.kevinfrutiger.com/]Coach Factory Online[/url] GKxZ [url=http://www.operationkeepsake.com/]Coach Outlet Online[/url] FEdE [url=http://bakercandies.com/]Coach Factory[/url] DObE [url=http://fxidesigns.com/]lululemon Yoga Pants[/url] DJrF [url=http://www.loughnerandassociates.com/]Lululemon Sale[/url] REwZ [url=http://www.atozastro.com/]Lululemon Outlet[/url] FRwG [url=http://www.findingthejobs.com/]Lululemon Pants[/url] VEeD [url=http://www.atozantique.com/]Lululemon Outlet[/url] VGxE [url=http://porndebate.com/]Michael Kors Handbags[/url] FEsS [url=http://www.umw.com/]Michael Kors Outlet[/url] GJdS [url=http://www.eyesofintegrity.com/]Michael Kors Handbags[/url] DExS [url=http://www.managepath.com/]Michael Kors Handbags[/url] GExD [url=http://www.vectorland.com/]Michael Kors Handbags[/url] FEsF [url=http://mid-illinoisconcrete.com/]Coach Factory[/url] FEdS [url=http://www.wrightlawgroup.com/]Coach Outlet Online[/url] FOsG [url=http://www.yourheartisinyourhands.com/]Coach Outlet[/url] FObF [url=http://www.thechurchonthewaytx.org/]Coach Factory[/url] FRrE [url=http://sproutmarketing.com/]Coach Factory Online[/url] FSrS [url=http://www.noraxx.ca/]Michael Kors Factory Outlet[/url] VOeZ [url=http://www.chaostobeauty.com/blog/]Michael Kors Handbags[/url] RLhE
  foamposites for sale

 142. 2 [url=http://christophermiles.net/]Louis Vuitton Purses[/url] WtX [url=http://www.connecticutsocietyofeyephysicians.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] GkE [url=http://kcichurchseattle.org/]Louis Vuitton Luggage[/url] Bco [url=http://www.matthewfreemanwriter.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] XqE [url=http://www.stpetersmemorial.org/]Louis Vuitton Purses[/url] EfX [url=http://www.envtlmgmt.org/]Louis Vuitton Handbags[/url] TuS [url=http://www.filingbycpa.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] YiX [url=http://www.fauntleroywatershed.org/]Louis Vuitton Handbags[/url] G [url=http://www.coloradosports.org/]Coach Outlet Online[/url] FJbS [url=http://www.atozultrabright.com/]Coach Purses[/url] RSbN [url=http://www.kevinfrutiger.com/]Coach Factory Online[/url] FEeF [url=http://www.operationkeepsake.com/]Coach Bags[/url] DSdW [url=http://bakercandies.com/]coach factory outlet online[/url] DLsE [url=http://fxidesigns.com/]lululemon Yoga Pants[/url] DErA [url=http://www.loughnerandassociates.com/]Lululemon Outlet[/url] DKhZ [url=http://www.atozastro.com/]Lululemon Outlet[/url] FLbF [url=http://www.findingthejobs.com/]Cheap Lululemon[/url] FOhD [url=http://www.atozantique.com/]Lululemon Yoga Pants[/url] GLwS [url=http://porndebate.com/]Michael Kors Outlet Online[/url] GShN [url=http://www.umw.com/]Michael Kors Handbags[/url] VOhZ [url=http://www.eyesofintegrity.com/]Michael Kors Bags[/url] RKbE [url=http://www.managepath.com/]Michael Kors Handbags[/url] DGxZ [url=http://www.vectorland.com/]Michael Kors Handbags[/url] GReZ [url=http://mid-illinoisconcrete.com/]Coach Factory Outlet Online[/url] FGwD [url=http://www.wrightlawgroup.com/]Coach Outlet[/url] VGsF [url=http://www.yourheartisinyourhands.com/]Coach Factory Outlet[/url] FGsF [url=http://www.thechurchonthewaytx.org/]Coach Handbags[/url] DJeW [url=http://sproutmarketing.com/]Coach Purses[/url] REdG [url=http://www.noraxx.ca/]Michael Kors Outlet[/url] FJeA [url=http://www.chaostobeauty.com/blog/]Michael Kors Outlet[/url] RLeE
  michael kors factory outlet

 143. Pingback: amulets

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>