“สมชัย ศรีสุทธิยากร” น่าจะเป็น “กกต.” ที่ “จี๊ด” สุดแห่งยุค … โดยเฉพาะเรื่อง “แอ็คชั่น”

เมื่อ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาก็เพิ่ง พา “6 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” มานั่งแถลงข่าวแนวทาง “ลาก…ตัวกลาง” มาเจรจาแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมือง
แม้ข้อเสนอ 6 องค์กรที่ออกมา ดูเหมือนจะ “แป๊ก” ไม่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสที่มีความพยายามโหมกระแสตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และอาจจะต้องถึง “จุดจบ” ในท้ายที่สุด
แต่ก็นับว่า เป็นอีก 1 เวทีที่ทำให้ชื่อ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ได้รับการกล่าวขานไปทั่วทุกหัวระแหง !!!  
ล่าสุด ในบทบาทของ “กกต.” แห่งประเทศไทย “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กกต.ได้ออกมาระบุว่า จะมีการตรวจสอบสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรณีที่มีการเชิญผู้สมัคร ส.ส.ไปออกอากาศช่วงมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง !!!
เว็บไซด์ผู้จัดการ online ( http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9570000029050 ) นำเสนอเอาไว้ว่า “เมื่อวานนี้ (13มี.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง แถลงข่าวภายหลังการประชุม กกต. ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณากรณีที่ตนเสนอให้ตรวจสอบรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศช่อง 11 ซึ่งมีการเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของพรรคเพื่อ ไปออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. -7 มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง เพราะอาจเข้าข่ายก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ในการเลือกตั้ง

โดยสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงาน กกต.ได้ตรวจสอบและมีความเห็นว่า มีทั้งหมด 23 ครั้ง ที่มีการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเนื้อหารายการที่ออกอากาศ มีความยาว ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จึงเห็นว่า
1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผอ.ช่อง 11 ในฐานะผู้บริหารสื่อของรัฐ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งส.ส. ข้อ 20 ที่กำหนดให้สื่อของรัฐ ต้องจัดให้พรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียมกัน … ”
น่าสนใจ กรณีที่ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อ้างว่า “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ผอ.ช่อง 11 ในฐานะผู้บริหารสื่อของรัฐ อาจะเข้าข่ายฝ่าฝืน “ประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งส.ส. ข้อ 20 ที่กำหนดให้สื่อของรัฐ ต้องจัดให้พรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียมกัน”
และน่าสนใจยิ่งกว่า คือ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กกต. ตีความ ประกาศ กกต. ข้อ 20 ตามประกาศ กกต.แบบใด และฉบับใด??
เพราะจากการตรวจสอบพบว่า กกต. ชุดที่ผ่านมา ซึ่งมี “นายอภิชาต สุขัคคานนท์” เป็นประธาน กกต. ได้ดำเนินการแก้ไขเนื้อหา “ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550” ที่ออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยมีการออก “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2550 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อ 3 ระบุให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 20 เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจทางการเมืองและกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น สถานีอาจเชิญพรรคการเมือง ไปออกรายการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์หรืออภิปรายเชิงนโยบาย หรืออาจจัดรายการให้พรรคการเมืองตอบ ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องจัดให้พรรคการเมืองมีโอกาสโดยเท่าเทียมกัน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ”

โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม “ประกาศ กกต. ข้อ 20” ดังกล่าว ใน “วรรคแรก” ด้วยการตัดคำว่า “ทุกพรรค” ออกไป พร้อมทั้ง “เพิ่มเติมถ้อยคำ” ใน “วรรคที่สอง” ว่า “ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ” !!!

ประกาศ1-1

ซึ่ง “นายอภิชาต สุขัคคานนท์” ประธาน กกต. ขณะนั้นได้ ชี้แจงถึงการแก้ไข “ประกาศ กกต.” ดังกล่าว

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000128779 ) โดยระบุว่า ที่ประชุม กกต.ได้มีมติให้แก้ไขประกาศและระเบียบว่าด้วยการหาเสียงตามที่สามารถจะแก้ได้ โดยได้นำความคิดเห็นจากที่ได้หารือร่วมกับสื่อมวลชน และผู้แทนพรรคการเมืองมาพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงได้พยายามตัดสิ่งที่เห็นว่า หยุมหยิมไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ให้ผิดแปลกจากที่เคยเป็นอยู่ โดยอะไรที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมก็อยากให้ปฏิบัติต่อไป ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องหยุมหยิม ฝืนประเพณีนิยม

นายอภิชาต กล่าวว่า “ส่วนที่สื่อมวลชน ได้เสนอให้ตัดข้อความในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง ส.ส.และการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 7(3) ที่ระบุว่า “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับเชิญไปออกรายการวิทุยโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง” ออก รวมทั้งยังมีมติให้ตัดคำว่า “ทุกพรรคการเมือง” ออกไปจากประกาศ กกต.ข้อ 20 แล้วเพิ่มข้อความเข้าไปในวรรคสองตามที่สื่อเสนอว่า “ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน” โดยไม่ได้กำหนดระบุจำนวน”

ประกาศ2

การที่ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กกต. อ้างว่า “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผอ.ช่อง 11 ในฐานะผู้บริหารสื่อของรัฐ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งส.ส. ข้อ 20 ที่กำหนดให้สื่อของรัฐ ต้องจัดให้พรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียมกัน” ดังกล่าวนั้น  เสมือนว่าจะมีความใกล้เคียงกับ “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550” ที่มีการประกาศใช้เมื่อ 24 ตุลาคม 2550 มากกว่าจะความหมายเดียวกับ “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) ที่ “นายอภิชาติ สุขัคคานนท์”  ได้มีการลงนามแก้ไข และประกาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2550 หรือไม่ ??

… “กกต.” หญ่าย อย่าง “ทั่น สมชัย ศรีสุทธิยากร” ควรจะทำให้เกิดความกระจ่าง  ???

 

Related News

Share

About Author

mark