จากกรณีการประชุม ครม.นัดสุดท้ายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ดังกล่าว ถือเป็นการประชุม ครม.ที่ใช้เวลามากที่สุด 15 ชั่วโมง ทำลายสถิติประวัติศาสตร์การประชุม ครม.ทุกครั้งในประเทศไทย ตั้งแต่รู้จักว่าประเทศนี้จะต้องมีการประชุม ครม. และมีรัฐบาล
โดยการประชุม ครม. ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ก่อนหน้านี้ เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของ นายอานันท์ ปันยารชุน ที่ประชุมยาวนานถึง 24.00 น. (เที่ยงคืน) ซึ่งนับว่า “เด็กจูงเบย” เมื่อเปรียบเทียบกับการประชุม ครม.มาราธอน 15 ชั่วโมงของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
ยิ่งไปกว่าระยะเวลา 15 ชั่วโมง ก็คือ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ได้พิจารณาวาระการประชุม ครม.ทั้งหมด 244 เรื่อง แบ่งเป็นวาระพิจารณาปกติ 102 เรื่อง วาระพิจารณาจร 53 เรื่อง วาระเพื่อทราบ 58 เรื่อง วาระเพื่อทราบจร 31 เรื่อง โดยอนุมัติงบประมาณทุกประเภทไปกว่า 557,517 ล้านบาท หากคิดโดยเฉลี่ยคิดเป็นประมาณ 3 นาทีต่อ 1 เรื่อง
เท่ากับว่า ใน 1 ชั่วโมง รัฐบาลอภิสิทธิ์ ได้อนุมัติงบประมาณไป 33,000 ล้านบาท หรือนาทีละ 555 ล้านบาทเลยทีเดียว !!!
สงสัยกันไหม วันประชุม ครม.นัดทิ้งทวน ของ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในฐานะ “รัฐบาล” แล้วลงสู่สนามการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554… 5 แสนกว่าล้านบาท นั้นไปอยู่ในมือใครบ้าง !!!
เราจะมาสำรวจ “มติ ครม.” สำคัญๆ วันนั้นกัน …..


ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการโยบายและแผนการขนส่ง (สนข.) ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยใน 4 ปีแรกให้ใช้งบประมาณปกติจากกระทรวงคมนาคม และปีที่ 5 ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 62.15 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และให้ใช้เงินกู้จาก ADB ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการและจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ในวงเงินประมาณ 690 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการลงทุนด้านรถจักรและล้อเลื่อน ภายใต้กรอบเงินกู้จำนวน 14,903.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรถโดยสารนุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ 115 คัน รถจักรพร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน และโครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จำนวน 56 คัน

กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด วงเงิน 4,460.31 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 6,278 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดของการกู้เงิน และยกเว้นการคิดค่าค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ รฟท.

ครม.อนุมัติให้กระทรวงแรงงานขออนุมัติใช้งบกลางรายการฉุกเฉินเร่งด่วนประจำปี 54 จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณประจำปี 54 งบกลาง วงเงิน 376 ล้านบาท

อนุมัติให้กระทรวงการคลัง ขยายกรอบการช่วยเหลือผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ในส่วนของการชดเชยต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี หรือต่อสู้คดีในวงเงิน 50 ล้านบาท (จากเดิม 5 ล้านบาท) โดยระยะเวลาสิ้นสุดการช่วยเหลือในเดือนมิถุนายน 2554 (จากเดิม ธ.ค.54) พร้อมทั้งขยายคุณสมบัติ วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรีไฟแนนซ์ไปชดใช้หนี้ในส่วนอื่นๆ ได้

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งสูญเสียรายได้จากค่าโดยสารในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายเดือนเมษายน 53 โดยอนุมัติให้ความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจำนวน 5.5 ล้านบาท ส่วนค่าความเสียโอกาสในช่วงหยุดการเดินรถนั้น จำนวน 140,276,576 บาทนั้น ให้บริษัท หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ ครม. ต่อไป

กระทรวงการคลัง ขออนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อ โครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ในวงเงินสินเชื่อ 2.5 หมื่นล้าบาท ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท โดยไม่จำกัดรูปแบบบ้าน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับธนาคารอื่น ครม.มีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องไม่อยู่ในลักษณะรีไฟแนนซ์ โดยผู้กู้สามารถเริ่มขอได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2554

กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในระดับสูงในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยในส่วนของปฏิบัติการประชาวิวัฒน์จำนวน 40 ราย โดยให้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 4 หรือเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรก 1 ขั้น

กระทรวงการคลัง นำเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(Structure Adjustment Loan: SAL) ใต้กรอบวงเงินคงเหลือจากการปฏิรูปบริหารภาครัฐจำนวน 710 ล้านบาท เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศไทย ในลักษณะเงินให้ยืม แก่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ทั้งนี้หาก พ.ร.บ. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเมื่อไหร่ กำหนดให้ สสค. นำรายได้มาชดใช้คืนแก่กระทรวงการคลังต่อไป

กระทรวงกลาโหม เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง วงเงิน 288 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

กระทรวงกลาโหม จัดตั้งหน่วยทหารพรานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 2,692 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณประจำปี 54 ของกระทรวงกลาโหม 18 ล้านบาท และอีก 2,673 ล้านบาทจะเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี 55 – 56 และได้อนุมัติให้เพิ่มงบประมาณหลังจากปี 2556 จำนวน 688 ล้านบาทต่อปี

กระทรวงกลาโหม ปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพราน จากเดิม 55 บาทต่อคนต่อวันเป็น 120 บาทต่อคนต่อวัน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง รวม 141 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทัพบก 120 ล้านบาทและกองทัพเรือ 21 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดชุดที่ 2 ไปปฏิบัติงานบริเวณหมู่เกาะเอเดน ชายฝั่งโซมาเลียและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเป็น 1 ตุลาคม 2554 – 5 ตุลาคม 2555 วงเงิน 416 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณประจำปี 54 งบกลาง 355 ล้าน โดยส่วนที่เหลือให้ใช้งบประมาณปี 2555

กระทรวงกลาโหม จัดหายุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 295.8 ล้านบาท โดยปรับแผนดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2554

กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 415,250,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยใน 2 โครงการคือการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 54 และกิจกรรมพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกถูกวิธี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 54

กระทรวงสาธารณสุข จ่ายค่าตอบแทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป วงเงิน 4,200 ล้านบาท โดยใช้งบจากกระทรวงต้นสังกัด และหากยังไม่เพียงพอให้ทำเรื่องเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2555 – 2561) จำนวน 371,598.379 ล้านบาท และกรอบวงเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ตามนโยบายเร่งด่วน 10 ประการ จำนวน 15,839.965 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 14 แห่ง ส่วนราชการ 15 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ในอัตรา 5% โดยใช้งบประมาณ 397.12 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 9 ศูนย์ ในระยะที่ 3 วงเงิน 4,720 ล้านบาท พร้อมมอบหมายให้ กพร. พิจารณาว่า ในเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศ นั้นซ้ำซ้อนกับศูนย์ประการใดหรือไม่

กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการมหกรรมลดค่าครองชีพประชาชน จากงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 200 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมลดค่าครองชีพ (สินค้าธงฟ้า) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง วงเงิน 169 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริเวณทำเนียบรัฐบาล พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 10 ล้านบาท จากงบบูรณาการ

กระทรวงพลังงาน ขออนุมัติโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมาย-กก ของ กฟผ. จำนวน 2,740 ล้านบาท

อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้อัตราคนละ 2,500 บาท เป็น 5,000 บาทต่อเดือน

กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง ขอรับงบประมาณประจำปี 54 เพื่อชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวงที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในสาขาต่างๆ วงเงิน 813,886,000 บาท

อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา 3 ฉบับ คือ 1.ร่างพระราชฏฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าฯ กทม. ข้าราชการการเมืองของ กทม. และกรรมการที่ผู้ว่าฯ กทม. แต่งตั้ง 2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินตอบแทนอื่นของ ส.ก. ส.ข. และกรรมการสภา กทม. 3.ร่างพระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก อบจ. อบต. ข้าราชการการเมืองของ กทม. โดยในส่วนผู้ว่า กทม. และข้าราชการการเมือง กทม. ให้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 9 ของฐานเงินเดือนเดิม ส่วน ส.ก. ส.ข. เทศบาล อบจ. และ อบต. ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมสำนักงบประมาณ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2556 เพื่อเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 18 คัน ในค่าเช่าคันละ 34,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเช่า 3 ปี รวมวงเงินทั้งสิ้น 22,032,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ทั้ง 4 ส่วน ภายใต้วงเงิน 31,170 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากต่างประเทศ 23,374 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. 7,796 ล้านบาท (ในประเทศ)

กระทรวงมหาดไทย การเตรียมการด้านงบประมาณเพื่อการบริหารราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินการในการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง จำนวน 530 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 ของกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 235 คัน วงเงิน 152,298,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฟุตซอลสเตเดียม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลก พร้อมก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน 1,239 ล้านบาท

สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) และกระทรวงมหาดไทย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 54 งบกลางสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จำนวน 212,655,900 บาท แก่เทศบาลนครอุดรธานีในการจัดหาครุภัณฑ์ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลนครอุดรธานี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24 ในปี 2555 พร้อมขออนุมัติงบประมาณปี 55 จำนวน 8 ล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุมัติเพิ่มรายการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 382,015,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความเห็นชอบแผนภูมิองค์บริหาร โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต ประมาณการค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพฯวงเงิน 630,190,000 บาท

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขออนุมัติเงินอุดหนุนคระกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) จำนวนประมาณ 600,000 บาท

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ เสนอโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ขอรับงบประมาณปี 54 งบกลาง จำนวน 258 ล้านบาทเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเพิ่มเติมจำนวน 129,229 ราย

กระทรวงวัฒนธรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวมวงเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 เพื่อก่อสร้างเรือนจำกลางในจังหวัดชลบุรี สกลนคร พังงา พัทลุง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ในวงเงิน 344 ล้านบาท

อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ก่อหนี้ผูกพันเกินวงงบประมาณรายจ่ายของปี 53 เพื่อใช้จ่ายค่าหนี้วัสดุอาหาร ผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยขอรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี งบกลาง วงเงิน 508 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนและไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ตามมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย วงเงิน 1,641 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาดโรคไหม้คอรวง ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง วงเงิน 439.3 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติงบประมาณในการชำระหนี้เงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 52/53 เพื่อไปชดเชยให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อไปชำระหนี้คืนให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงิน 126 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยเป็นกรณีพิเศาแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนน้ำอูน 578 ราย รายละ 15 ไร่ ในวงเงินไร่ละ 10,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 87 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ระยะที่ 2 วงเงิน 255.4 ล้านบาท ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในปี 2554 จากกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 งบกลาง วงเงิน 385 ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรจัดทำรายละเอียดต่อไป

…หวาน กรุบ กรอบ ถ้วนหน้า !!!

Related News

Share

About Author

mark

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>